Tepelné čerpadlo Mitsubishi ZUBADAN svými technickými parametry výrazně posouvá hranici nasazení tepelných čerpadel vzduch/voda.   S ohledem na příznivý  poměr cena/výkon    se  v některých případech  dokonce  dostává jednoznačně před  variantu s použitím  tepelných čerpadel  země/voda. 

 

Seznámení s tepelným čerpadlem Mitsubishi ZUBADAN.

Jedná se o tepelné čerpadlo systému vzduch/voda. Teplo přijímá z tepla obsaženého v okolním vzduchu a převádí ho do topné vody v otopné soustavě.Jedinečnost tepelných čerpadel Mitsubishi Zubadan  vyplývá z použití unikátního kompresoru vycházejícího ze systému scroll , který je doplněný přímým elektronicky řízeným  vstřikováním chladiva  okruhem  FIC – Flash Injection Circuit. Tato unikátní technologická novinka umožňuje dosahovat dosud nevídané výstupní parametry. Tepelné čerpadlo Mitsubishi Zubadan díky této technologii udržuje 100% výkonu až do - 15ºC venkovní teploty . Při teplotě - 20ºC , což je přibližně spodní hranice garantovaného pracovního rozsahu  standardního tepelná čerpadla, je k dispozici ještě 90%  nominálního výkonu oproti 55% výkonu standardního tepelného čerpadla. Při teplotě -25ºC je k dispozici  75% až 80% nominálního výkonu.  Další výhodou je bezesporu rychlejší start v režimu topení a optimalizace času určeného pro odmrazování.  Oproti standardním tepelným čerpadlům je počet odmrazovacích cyklů snížený na  1/3  a o ¼  je zkrácený čas potřebný pro odmrazování oproti běžným tepelným čerpadlům také s frekvenčně řízeným kompresorem. Čas potřebný na odmrazování je menší než 3 minuty.

Tepelná čerpadla Mitsubishi ZUBADAN mají plynulou regulaci výkonu (inverter). Tato technologie umožňuje přizpůsobit momentální výkon tepelného čerpadla okamžité potřebě dodávky tepelné energie.   Výhoda se projevuje zejména při rekonstrukcích při napojení na  kombinovaný bojler TUV s malou   směnnou plochou topné spirály, ale i při ekvitermním snížení potřeby výkonu.  ZUBADAN nepotřebuje akumulační (taktovací) nádrž, nedochází k častému spínání kompresoru což má příznivý vliv na jeho životnost.

Mitsubishi ZUBADAN má frekvenčně řízené ventilátory. Ve vazbě na mimořádně vyspělou řídící elektroniku to umožňuje  přizpůsobit otáčky ventilátorů a tím velikost toku vzduchu, ze kterého se získává potřebné teplo,  potřebě vstupu tepelné energie  do kompresoru .  Snížením otáček ventilátorů je možné časovým programem snižovat venkovní hlučnost jednotky, která je však i bez tohoto opatření velmi nízká. Elektronika dovoluje naprogramovat noční ( konkrétně časově nastavitelný) akustický útlum.  Tento útlum není v přímé úměře s útlumem výkonu, který je snižován procentuelně méně.

Zubadan se dodává jak v provedení KOMPAKT , ale také a hlavně v provedení SPLIT. V provedení Mitsubishi ZUBADAN představuje  SPLIT sestava variantu, kdy veškerá technologie je umístěná ve venkovní jednotce a v technické místnosti (strojovně) je instalovaný pouze deskový  výměník chladivo/voda a řídící a ovládací elektronika.  Výhody tohoto uspořádání spočívají zejména v odstranění rizika zamrznutí  topné vody v případě  výpadku proudu, což může vést až k totální destrukci celého tepelného čerpadla .  Další výhodou je prostorová nenáročnost , kdy do  již vybavené stávající  technické místnosti se navíc vkládá  pouze deskový výměník.  Lze  realizovat prakticky veškeré rekonstrukce stávajících  kotelen bez nutnosti demontáže instalovaného zdroje tepla.

Nastavení řídící jednotky umožňuje buď preferovat  optimální COP (topný faktor) nebo  maximální výkon.

Řídící elektronika umožňuje topný režim na pevnou teplotu – řídí se vnitřním termostatem nebo tzv. ECO program – výstupní teplota topné vody je odvozena od momentální venkovní teploty – ekvitermní řízení.

Ohřev teplé vody je nadřazený všem ostatním režimům.  Teplá voda se  ohřívá přednostně .  Při tomto režimu je teplota výstupní topné vody 60ºC, což bez potíží umožňuje nahřát  vodu v bojleru na 55ºC.  Nastavitelný je režim ochrany proti legionele.

ZUBADAN  umožňuje  provoz v režimu chlazení.  S touto variantou je nutné počítat již při návrhu otopné soustavy, která musí být tomuto režimu přizpůsobená.

Na řídící jednotce je možné nastavit režim temperování. V tomto režimu není zajišťovaný ohřev teplé vody.  Využití je u rekreačních objektů, kdy při delší nepřítomnosti majitele  je objekt pouze udržován v nastaveném minimálním teplotním režimu a teplá voda není zapotřebí.

Režim ovládání řídící jednotky je možné  zvolit buď na základě interních signálů – vlastní  čidla  v souvislosti s nastavením řídící jednotky nebo na základě externích signálů -  samostatný termostat na bojleru, prostorový termostat atd..

Při využití externích signálů je možné ZUBADAN ovládat pomocí doplňkového GSM pageru.  Je možné například dálkově zaslat požadavek na změnu režimu temperování na režim topení a to buď  na pevnou teplotu nebo na ekvitermní regulaci. Přitom se automaticky začne připravovat teplá voda.  Tento režim je možné pomocí GSM pageru vrátit.

GSM pager může zasílat informace o mimořádném stavu – havarijní výstup.  Majitel se tak okamžitě dozví o vážné závadě ( to může být  např. snížení přístupu vzduchu k ventilátorům – sněhová závěj,  nalepený igelit apod.).

Konstrukce tepelného čerpadla Mitsubishi ZUBADAN je v mnoha momentech odvozena od chladících a klimatizačních zařízení.  V tomto oboru je společnost Mitsubishi světovým lídrem již po mnoho desítek let.  Mitsubishi je největší světový výrobce kompresorů dané kategorie.   Toto je   více než předpokladem vysoké spolehlivosti  zařízení. Předpokládaná životnost zařízení je proto nad hranicí 25 let.

Tepelné čerpadlo Mitsubishi ZUBADAN, stejně jako všechna ostatní tepelná čerpadla systému vzduch/voda , produkuje při režimu odtávání vodu z roztáté námrazy.  Venkovní jednotka se proto instaluje do výšky minimálně 20 cm nad terén.   Vzniklou vodu je třeba odvést.

Montáž tepelného čerpadla Mitsubishi ZUBADAN  trvá  v návaznosti na konkrétní podmínky a stupni  připravenosti jeden až dva dny.  Při instalaci se uplatní tři obory - chlaďař, topenář, elektro.

Jednou z možnosti  SPLIT zapojení je napojení na Předávací Akumulační Stanici Tepla  - PAST.  Jedná se o jedinečné zapojení , kdy tepelné čerpadlo ZUBADAN je připojeno přímo na výměník – kondenzátor, který je instalován uvnitř akumulační nádrže PAST.   Zapojení pracuje s překvapivou účinnosti.  Do nádrže PAST je možné svádět tepelné  zdroje o různých teplotních hladinách.  Např.  teplo ze solárních panelů, krbových kamínek, uhelného kotle nebo kotle na dřevo apod. .  Teplá voda je ohřívána ve výměníku o maximální směnné ploše , který je umístěný v nejhořejší části nádrže.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

www.airtherm.cz